Prawnik rozwód Wrocław

Adw. Mateusz Kuźmicki

Jesteśmy ekspertami w obszarze kwestii związanych z rozwodami oraz sprawami rodzinny, i dostarczamy wszechstronnego wsparcia prawnego na każdym etapie procesu rozwodowego.

Prawnik rozwód Wrocław - adw. Mateusz Kuźmicki

W latach 2017 – 2020 r. odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie na egzaminie wstępnym uzyskałem jeden z najwyższych wyników wśród zdających. 

Laureat Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/2779)

Certyfikowany mediator sądowy, wpisany w 2023 r. na listę stałych mediatorów Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w uznanych kancelariach adwokackich na terenie województwa dolnośląskiego w których sprawy prowadziłem zarówno we współpracy z adwokatami jak i samodzielnie.

Udzielam wsparcia z wielu dziedzin prawa. 

W szczególności kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

Doświadczony adwokat w sprawach rozwodowych

Statystyki pokazują, że nawet co trzecie polskie małżeństwo kończy się rozwodem, który jest najczęściej spowodowany zdradą, niezgodnością charakterów, alkoholizmem jednego z małżonków lub trudnościami finansowymi w związku. Bez względu na źródło problemu, rozwód stanowi zazwyczaj trudne i emocjonalnie obciążające doświadczenie. Przejście przez ten proces nie jest łatwe, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Nasza kancelaria zajmująca się sprawami rozwodowymi, nie tylko zapewni należytą obsługę prawną, ale przede wszystkim dokona wszelkich starań, aby sprawa zakończyła się z pożądanym przez Klienta wynikiem.

W celu uzyskania interesujących Państwa informacji, zapraszamy do kontaktu.

Warto wiedzieć

Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa to trudne zadanie. Jednak gdy ta decyzja zostanie już podjęta, przyszli rozwodnicy muszą stawić czoła wielu formalnościom, które są niezbędne do uzyskania rozwodu. Rozwód jest możliwy tylko poprzez proces sądowy, co oznacza, że konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu, wynajęcie prawnika i pokrycie określonych kosztów. Jak więc zacząć ten proces?

Rozwód – jak rozpocząć?

Gdy zdecydujecie się na rozstanie, pierwszym krokiem jest określenie, w jakiej formie chcecie się rozwieść. To dotyczy kwestii winy za rozpad małżeństwa. Polskie prawo przewiduje możliwość rozwodu z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków, jak również rozwodu bez orzekania o winie. Ustalenie winy przez sąd jest zasadniczo obowiązkowe, ale jeśli małżonkowie wspólnie złożą wniosek o rozwód bez orzekania o winie, sąd może wydać orzeczenie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy za zakończenie małżeństwa. Kwestia winy ma znaczenie nie tylko moralne, ale wpływa również na to, czy i w jakim zakresie można żądać alimentów od drugiej strony.
§1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. §2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Art. 57 KRO

Jak uregulować sprawy związane z opieką nad dzieckiem po rozwodzie?

Kolejnym istotnym aspektem jest ustalenie kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnymi nieletnimi dziećmi. W przypadku, gdy rozwodzący się małżonkowie nie mają dzieci, ta kwestia naturalnie nie ma znaczenia. Warto jednak podkreślić, że sąd, choć rozstrzyga o sprawach związanych z władzą rodzicielską i kontaktem z dziećmi, bierze pod uwagę pisemne porozumienie małżonków w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, o ile jest ono zgodne z interesem dziecka. Przyjęcie kompromisowego podejścia w tej sferze od samego początku może znacznie ułatwić przejście przez całą procedurę rozwodową, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na dzieci.
§1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. §1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. §1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. §2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. §3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. §4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Art. 58 KRO

Alimenty

Życiowe wsparcie finansowe Nie można zapominać o uregulowaniu kwestii ewentualnych zobowiązań alimentacyjnych. W tej sferze mówimy zarówno o tzw. alimentach na dzieci, jak i o ewentualnych alimentach dla jednego z małżonków. Decyzja o prawie do otrzymywania tego rodzaju świadczeń zależy od wielu czynników, w tym ustalenia, czy ktoś ponosi winę za rozpad małżeństwa, a także od zdolności do zarabiania przez osobę zobowiązaną do uiszczenia alimentów. Pierwszym krokiem jest zdecydowanie, czy w ogóle zamierzamy ubiegać się o alimenty, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
§1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. §2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. §3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Art. 60 KRO

Pozew rozwodowy

Jeśli już podjęliście decyzję o rozwodzie, wstępnie omówiliście kwestie związane z winą, opieką nad dziećmi i potencjalnymi alimentami, koniecznym krokiem będzie napisanie oraz złożenie wniosku o rozwód w odpowiednim sądzie. Doświadczenie wskazuje, że im bardziej skomplikowana sytuacja i bardziej napięte stosunki między małżonkami, tym korzystniej jest skorzystać z usług wykwalifikowanego adwokata, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiesz, że druga strona także będzie korzystać z usług swojego adwokata. W sprawach rozwodowych ważna jest podstawowa zasada – im bardziej doświadczony adwokat, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu w całej sprawie. Powracając jednak do kwestii wniosku o rozwód, trzeba pamiętać, że jak każdy akt procesowy, musi spełniać określone warunki formalne, głównie regulowane w Kodeksie postępowania cywilnego. W jego treści muszą znaleźć się m.in. wnioski o zwrot kosztów sądowych, odpowiednie uzasadnienie oraz prawidłowe określenie stron i właściwego sądu (oprócz innych wymogów wynikających z KPC).

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód wiąże się z opłatą sądową w wysokości 600 złotych, która jest stałą opłatą, niezależnie od tego, z czyjej winy rozwód zostanie orzeczony lub czy będzie to rozwód bez winy jednego z małżonków. Ważne jest podkreślenie, że ta kwota nie obejmuje wynagrodzenia prawnika, który może pomóc w napisaniu pozwu. Wynagrodzenie dla prawnika jest naliczane osobno. Opłata sądowa, jak sama nazwa wskazuje, musi być wpłacona na konto właściwego sądu, który będzie rozpatrywał sprawę rozwodową. Jednak istnieje możliwość uniknięcia opłaty sądowej. Aby to zrobić, trzeba złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych razem z prawidłowo wypełnionym formularzem, który zawiera informacje o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Sam wniosek nie jest opłatą sądową, podobnie jak dołączone oświadczenie majątkowe. Jeśli sąd zgodzi się na wniosek, zostaniemy zwolnieni od kosztów sądowych w całości lub części, co oznacza, na przykład, brak konieczności opłacenia opłaty za pozew. Jednak jeśli sąd uzna, że nasze dochody pozwalają na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem rozwodowym, poinformuje nas o tym pisemnie i wezwie do uiszczenia brakującej opłaty. Jeśli nie dokonamy tej płatności, pozew zostanie odrzucony.

Jak złożyć pozew rozwodowy – krok po kroku

Do sądu właściwego w sprawach rozwodowych należy się udać, aby złożyć pozew rozwodowy. W każdym przypadku będzie to Sąd Okręgowy, który znajduje się w okręgu, gdzie małżonkowie mieszkali wspólnie. Natomiast jeśli małżonkowie mieszkali w różnych miejscach, pozew składa się w sądzie znajdującym się w okręgu zamieszkania pozwanego. Prawo do wniesienia pozwu rozwodowego przysługuje obu stronom. Warto pamiętać, że ustalenia dotyczące właściwości sądu mają zastosowanie również do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli taki wniosek zostanie złożony.
Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Art. 41 KPC

Dokumenty do rozwodu

Poprawnie sformułowane pismo powinno być przygotowane w trzech kopertach, z każdym egzemplarzem podpisany ręcznie przez powoda lub pełnomocnika, który występuje w jego imieniu. Jeden z egzemplarzy jest przeznaczony dla pozwanego, drugi dla sądu, a trzeci zostaje w rękach powoda. W przypadku, gdy do pozwu dołączamy jakiekolwiek załączniki, takie jak wydruki rozmów, zdjęcia lub odpisy aktów stanu cywilnego, musimy również dostarczyć je w trzech egzemplarzach. Wszystkie sprawy rozwodowe będą wymagać jako załączniki odpisów skróconych aktów małżeństwa i narodzin dzieci (o ile małżeństwo ma potomstwo). Jeśli chodzi o żądania alimentów, konieczne będzie także dołączenie dokumentów potwierdzających dochody obu stron. W praktyce przyjęło się, że załączniki wysyłamy w jednym oryginale (dla sądu) i dwóch kopertach (dla stron). Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w jednym egzemplarzu, na przykład kwit z poczty lub wydruk z bankowości elektronicznej z opłatą sądową. Jednak jeśli planujemy wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych, to taki dowód nie jest wymagany. W takim przypadku trzeba dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wypełnionym formularzem majątkowym, który jest dostępny na stronie internetowej każdego polskiego sądu. Jeśli mamy adwokata, to do pozwu trzeba dołączyć również pełnomocnictwo udzielone adwokatowi. Jednak w tej sytuacji adwokat zajmie się wszystkimi formalnościami.
§1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; 2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 3) oznaczenie rodzaju pisma; 4) osnowę wniosku lub oświadczenia; 5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; 6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 7) wymienienie załączników. §1.1. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie. §2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 1.1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron, 2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. §2.1. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt. Art. 126 §1 – 2.1 KPC

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Osoby, które rozważają rozwód, często w pierwszym rzędzie interesują się kosztami takiego procesu. Ważna jest także dla nich kwestia czasu trwania całego postępowania. Wiele zależy tu od żądań i postawy małżonków, a także od ewentualnego konfliktu między nimi. W ogólnym zarysie, sprawy rozwodowe trwają od około 3 miesięcy do 2 lat i obejmują kilka większych rozpraw. Oczywiście, zdarzają się przypadki, gdzie rozwód zostaje uzyskany już na pierwszej wizycie w sądzie, ale są to raczej wyjątki. Kiedy w sprawie pojawiają się spory między małżonkami, nieletnie dzieci, konieczność ustalenia winy za rozpad związku i podział majątku, to rozwód zazwyczaj nie zostaje przesądzony na pierwszej rozprawie. Należy również pamiętać, że separacja może mieć wpływ na czas trwania procesu rozwodowego. Jeśli sąd widzi szansę na naprawienie związku, może orzec separację, co może opóźnić wydanie orzeczenia rozwodowego, nawet jeśli próba naprawy małżeństwa zakończy się niepowodzeniem. Rozwód z pewnością wymaga znaczących nakładów – czasowych, wysiłku oraz finansowych. Aby uczynić ten proces jak najmniej uciążliwym, warto skorzystać z pomocy adwokata, który przewodniczy przez kolejne etapy postępowania, wyjaśnia wszystkie niuanse, pomaga uzyskać jak najlepszy wyrok i pozwala odciążyć się od potrzeby samodzielnego załatwiania wielu kwestii.

Czas, jaki upływa od złożenia w Sądzie Okręgowym pozwu o rozwód do uzyskania prawomocnego wyroku rozwiązującego związek małżeński w drodze rozwodu, jest uzależniony od kilku czynników. Po pierwsze, istotny wpływ na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód ma to, czy jedna ze stron lub obie strony postępowania rozwodowego wniosą o orzeczenie rozwodu z winy jednej z nich. W przypadku postępowania w sprawie rozwodu bez orzekania o winie, które może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron, prawomocny wyrok rozwodowy zazwyczaj uzyskuje się szybciej.

Wynika to z faktu, że w takim przypadku postępowanie procesowe w zasadzie ogranicza się do jednej rozprawy, na której Sąd Okręgowy przeprowadza dowody z załączonych do pozwu o rozwód dokumentów, przesłuchuje strony i następnie orzeka rozwód. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku rozwodów, w których strony są skonfliktowane i starają się udowodnić winę drugiej strony za rozpad małżeństwa. W takim przypadku, materiał dowodowy jest zazwyczaj bardziej obszerny, co zajmuje Sądowi więcej czasu.

Ze względu na ogólny trend przyspieszania postępowań, w tym również postępowań w sprawach o rozwód, niektóre Sądy Okręgowe zaczęły praktykować przeprowadzanie dowodów z przesłuchania świadków na piśmie. To oznacza, że Sąd Okręgowy wysyła listy pytań do uprzednio przygotowanych przez strony oraz Sąd świadków, którzy następnie przesyłają odpowiedzi na piśmie bezpośrednio do Sądu. To podejście znacznie przyspiesza postępowania, nawet te bardziej złożone. Niemniej jednak warto zauważyć, że przeprowadzenie dowodu ze świadków na piśmie może mieć pewne negatywne skutki, takie jak brak możliwości natychmiastowego zadawania dodatkowych pytań świadkom czy brak możliwości zaskoczenia świadka w trakcie przesłuchania.

Podsumowując, czas uzyskania wyroku w sprawie o rozwód jest zmienny. Szybkie uzyskanie wyroku jest możliwe, ale zależy od wielu czynników, takich jak zgoda stron, terminowa odpowiedź na pozew o rozwód, a także to, czy sprawa jest sporna. W przypadku spornych spraw o rozwód warto być przygotowanym na to, że postępowanie to nie zawsze kończy się na pierwszej rozprawie i może być konieczne skorzystanie z kolejnych instancji, co dodatkowo wydłuża czas trwania procesu.

W sprawach o rozwód często to Sąd Okręgowy ustala kwotę alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Jeśli związek małżeński został rozwiązany z winy jednego z małżonków, istnieje również możliwość, że Sąd, orzekając o rozwodzie, ustali kwotę alimentów należnych drugiemu małżonkowi, którego nie obciążono winą za rozpad związku.

W przypadku sprawy o rozwód, w której Sąd określa kwotę alimentów na wspólne małoletnie dzieci stron w toku postępowania dowodowego, uwzględnia się zarówno uzasadnione potrzeby dzieci, jak i możliwości finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów. Do pozwu o rozwód, w którym domaga się przyznania alimentów na rzecz małoletnich dzieci lub samej siebie, jeśli uważa się, że druga strona jest winna rozpadu związku, należy dołączyć dokumenty potwierdzające typowe bieżące wydatki na dziecko, a także te, które ilustrują standard życia dzieci przed rozwodem. Ponadto, zgodnie z zasadą równej stopy, konieczne jest udokumentowanie dotychczasowego poziomu życia stron w czasie, gdy dochodzi się do przyznania alimentów od małżonka, który, według własnej oceny, jest winny rozpadu związku.

W czym możemy pomóc?

Sprawa rozwodowa

Przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozew oraz apelacje w sprawach rozwodowych, reprezentujemy klientów w sądzie, pomagamy osiągnąć najkorzystniejsze warunki rozwodu.

Sprawa o alimenty

Pomagamy uzyskać pieniądze potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego do alimentacji, zajmujemy się sprawami o podwyższenie lub obniżenie istniejących już alimentów

Podział majątku

Sporządzamy pozwy, odpowiedzi na pozew oraz apelacje w sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego, pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego podziału majątkowego

Separacja

Wspieramy w formalnym uzyskaniu separacji sądowej.

Prawo rodzinne

Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem rodzinnym m.in. sprawami z zakresu wykonywania kontaktów z dziećmi, ustalaniem zakresu władzy rodzicielskiej.

Pozew & pismo procesowe

Opracowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, pozwy, wnioski, apelacje, reprezentujemy swoich klientów podczas rozpraw sądowych, przed organami administracji publicznej, bankami oraz innymi instytucjami.

Konsultacje

Udzielam porad prawnych w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych.

Reprezentacja

Działam jako obrońca i pełnomocnik przed sądami, organami ścigania i administracji.

Obsługa prawna

Pomagam przedsiębiorcom w sprawach związanych z działalnością gospodarczą.

Adwokat Wrocław - rozwód

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Szukasz adwokata w rejonie Wrocławia? Dowiedz się więcej o naszej Kancelarii i zapoznaj się z naszymi obszarami specjalizacji.

Nasza Kancelaria adwokacka z siedzibą we Wrocławiu ma na celu zapewnić naszym Klientom kompleksową, profesjonalną i rzetelną obsługę prawną, opartą na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie gwarantujemy indywidualne podejście, a także dążenie do znalezienia najlepszego rozwiązania, które służy interesom Klienta i prowadzi do pomyślnego zakończenia sprawy.

Oferujemy usługi prawnicze w formie stałej obsługi prawnej oraz reprezentacji w konkretnej sprawie na różnych etapach – począwszy od przedprocesowego, poprzez proces sądowy, aż po egzekucję.

Jesteśmy znani z pełnego zaangażowania w każdą powierzona nam sprawę. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Rozumiemy delikatność tych kwestii i dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy Klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w sprawach rodzinnych.

Nasz priorytet to szybkie rozwiązanie spraw, często poprzez mediację, która umożliwia osiągnięcie porozumienia między stronami. W przypadku niemożliwości porozumienia, podejmujemy działania sądowe.

Nie tylko oferujemy pozasądowe metody rozwiązywania sporów, ale także reprezentujemy Klientów na sali sądowej.

Nasza współpraca opiera się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta, przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu jego interesów.

Oprócz tradycyjnych spotkań w naszej siedzibie we Wrocławiu, oferujemy również nowoczesne formy komunikacji elektronicznej, co umożliwia nam świadczenie usług na odległość.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu zamieszkania Klienta.

Dostosowujemy się do różnych dni i godzin, aby sprostać potrzebom Klientów.

Nasze usługi prawnicze są dostępne na terenie Wrocławia i całej Polski.

Aby skorzystać z naszej pomocy prawnej, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Zapraszamy do kontaktu.

Konsultacja