Zasady współpracy

Wycena danej formy pomocy przedstawiana jest Klientowi po konsultacji z adwokatem, w siedzibie Kancelarii lub po konsultacji telefonicznej. Wycena często poprzedzona jest analizą akt sprawy lub dokumentów. Pozwala to oszacować nakład pracy adwokata niezbędny do profesjonalnego, rzetelnego i możliwie szybkiego przeprowadzenia danej sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest każdorazowo indywidualnie w oparciu o kolejne czynniki: 

 • rodzaj zlecenia (np. czy Klient życzy sobie sporządzenia konkretnego pisma procesowego, czy też reprezentację procesową w postępowaniu I – szo i/lub II – go instancyjnym);
 • termin wykonania zlecenia (np. zlecenie sporządzenia odpowiedzi na pozew rozwodowy w ostatnim zakreślonym przez Sąd dniu będzie inaczej płatny, niż gdy na przygotowanie i złożenie pisma zostało np. 5 dni);
 • wartość przedmiotu sporu (np. przy sprawie o zapłatę czy podział majątku wspólnego małżonków, wartość przedmiotu sporu odpowiada właśnie wartości majątku małżonków);
 • stopień zawiłości sprawy (np. sprawa o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie jednej ze stron);
 • przewidywany nakład pracy adwokata (np. poprowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie, co do zasady wymaga mniej czasu niż przeprowadzenie sprawy o rozwód z orzekaniem o winie).

Klienci mogą skorzystać z następujących form wynagrodzenia z tytułu usług:

 • wynagrodzenie za konkretną czynność lub prowadzenie sprawy – wynagrodzenie ustalane jest na podstawie konkretnej czynności wykonywanej przez adwokata dla Klienta, np. stawiennictwa na terminie w sądzie, przygotowania konkretnego pisma, udziału adwokata w mediacjach między stronami;
 • wynagrodzenie ustalone w oparciu o stawki godzinowe – wynagrodzenie ustalane jest na podstawie wynegocjowanej stawki za godzinę pracy adwokata; wysokość stawki ustalana jest z Klientem w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz czasu, który potrzebny jest na wykonanie zlecenia. Klient uiszcza wynagrodzenie za rzeczywisty nakład pracy poświęcony przez adwokata na realizację konkretnej sprawy.
 • wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie stanowi z góry ustalona z Klientem  kwota;
 • wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin – wynagrodzenie jest hybrydą wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego; po przekroczeniu przez Klienta ustalonego wcześniej limitu godzin lub limitu spraw czy czynności w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, kolejne godziny pracy rozliczane są na podstawie stawek godzinowych ustalonych z Klientem na podstawie zawartej Umowy.
 • wynagrodzenie “success fee” – wynagrodzenie będące wyłącznie uzupełnieniem wskazanych wyżej form rozliczenia; to uzgodniony z Klientem procent od wartości zleconej sprawy. Zastosowanie tej formy wynagrodzenia wpływa na stawki i limity ustalane w ramach wynagrodzenia godzinowego, ryczałtowego lub ryczałtowego z limitem godzin – odpowiednio zmniejszając lub zwiększając stawki, co sprawia, że ten rodzaj wynagrodzenia jest korzystniejszy dla Klienta

 • wynagrodzenie za zastępstwo prawne przed sądem – następuje, co do zasady, w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radcуw prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 1804, ze zm.)

Dodatkowe informacje dotyczące wynagrodzenia Kancelarii Adwokackiej Adw.Mateusza Kuźmickiego.

 • wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry – w chwili zlecenia sprawy. Przewidziana została możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia Kancelarii na raty;
 • usługi Kancelarii Adwokackiej – Adwokat Mateusz Kuźmicki są opodatkowane 23% stawką podatku VAT;
 • Klientowi, w porozumieniu z Nim, przedstawiane są okresowe raporty z przeprowadzonych czynności. Tym samym Klient ma możliwość bieżącego monitorowania stanu i etapu zleconych Kancelarii spraw;
 • całkowity koszt prowadzenia konkretnej sprawy, poza wynagrodzeniem Kancelarii, może obejmować dodatkowo inne koszty, w szczególności wydatki kancelaryjne, koszty sądowe, taksy notarialne, podatki, koszty egzekucyjne, o których Klient jest na bieżąco informowany i do których uiszczenia jest zobowiązany.